Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
K čemu jsou WebQuesty?

 

 

DEFINICE

WebQuest je výuková aktivita zaměřená na bádání, při níž se většina použitých informačních zdrojů nachází na Webu. Smyslem WebQuestů je aktivizovat zájem studentů na řešení konkrétních problémů, umožnit jim soustředit se na zpracování informací spíše než na jejich hledání a podpořit rozvoj myšlení na úrovni analýzy, syntézy a hodnocení.

Bernie Dodge, profesor vzdělávacích technologií na San Diego State University,
autor pojmu WebQuest

 

 

Správné WebQuesty využívají konstruktivních výukových postupů. Měly by předkládat studentům takové otázky či problémy, které podporují jejich obrazotvornost a zájem o řešení. Jinými slovy zvyšují jejich motivaci. Je samozřejmé, že by se mělo jednat o problémy smysluplné, nejlépe takové, které vycházejí z běžného života a přitom jsou v souladu se vzdělávacím programem školy. Měly by přitom být odlišné od tzv. „tradičních" školních úkolů, které plní žáci s jediným cílem – dostat dobrou známku. Výsledek zadání zde není předem definován, a tak musí být vždy znovu samostatně objeven a zpracován.

Významným důvodem pro realizaci WebQuestsu je potřeba co nejefektivnějšího využití času, který student stráví na internetu. Je velmi problematické nechat žáky zcela samostatně vyhledávat informace na zadané téma. Taková činnost velmi často končí bezcílným surfováním a ztrátou orientace. Použití bezpečných klasických studijních materiálů jako je učebnice či schválená encyklopedie naopak motivaci k práci spíše snižuje.

Velmi důležitou vlastností WebQuestů je adaptabilita do různých výukových situací pro žáky s velmi rozdílnými zájmy, schopnostmi i styly učení. Každý si může zvolit svůj vlastní způsob zpracování zadaného úkolu. Doporučeným postupem je vytváření pracovních týmů, v nichž má každý žák takovou roli, která mu nejvíce vyhovuje. Tímto způsobem lze naplnit požadavky na tzv. inkluzivní třídu, v níž se uplatní jak žák se specifickými potřebami, který se může i se svými určitým způsobem omezenými schopnostmi stát platným členem týmu, tak žák nadaný, který třeba při hledání odpovědí dojde dál než samotný učitel.

WebQuestové aktivity by měly rozvíjet schopnost žáků myslet - především porovnávat, klasifikovat, zevšeobecňovat, hledat řešení, analyzovat chyby, dokazovat, hledat podstatné, formulovat osobní postoje.

Role učitele pracujícího s WebQuesty se liší od tradiční. Není předkladatelem hotových fakt. Je průvodcem, pomocníkem a kritickým posuzovatelem samostatné práce studentů, kteří při řešení disponují značnou dávkou nezávislosti a flexibility.

 

Je zřejmé, že dříve, než se rozhodnete využít metodiku WebQuestů ve své vlastní výuce, měli byste se seznámit s některými vzorovými případy, případně si přečíst, jaké zkušenosti s nimi mají vaši kolegové. Toto umožňuje náš Archiv Webquestů zcela anonymně. V okamžiku, kdy vás tato problematika zaujme natolik, že se rozhodnete k aktivní účasti v diskuzi, budete chtít některý z hotových WebQuestů předložit svým studentům nebo budete chtít pomocí jednoduchých nástrojů vytvořit svůj vlastní WebQuest, musíte se k používání této služby Učitelského spomocníka nejprve bezplatně zaregistrovat.

 

Další studijní materiály, s nimiž je třeba se seznámit před vlastním využitím WebQuestů, jsou:

Struktura a typy WebQuestů

Taxonomie WebQuestových úkolů

Doporučení pro tvorbu WebQuestů

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů