Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
Struktura a typy WebQuestů

 

Teoreticky by se měl každý WebQuest skládat z těchto částí: Popis, Úkol, Postup, Hodnocení, Závěr a Metodické pokyny. WebQuest.cz přidává k této základní struktuře ještě Zdroje informací. V praxi je pak na autorovi, co z této struktury skutečně použije. Kteroukoli kapitolu může smazat nebo přidat další.

 

Popis

Hlavním cílem úvodního popisu je upoutat zájem studentů a pomoci jim orientovat se v problematice. Zároveň by zde měla být vznesena otázka, na níž stojí za to hledat odpověď, či předestřen zajímavý problém, který má smysl vyřešit.

 

Úkol

Úkol bez velkého rozebírání postupu popisuje, co se bude dělat, včetně cílů, k nimž se má řešením WebQuestu dospět. Tato součást WebQuestu je vlastně ze všeho nejdůležitější. Proto byla detailně rozpracována Taxonomie WebQuestových úkolů, která popisuje hlavní typy v praxi používaných WebQuestů.

Další popis zadání úkolu je součástí metodické pomoci, která je k dispozici autorům při tvorbě WebQuestu.

 

Postup

Tato část WebQuestu podrobně vysvětluje, jaké strategie a postupy se mají zvolit při řešení úkolu. Velmi často je řešení výsledkem týmové práce, a tak bývá popis jednotlivých fází realizace WebQuestu popsán zvlášť pro všechny role, kterých se mají jednotliví členové týmu zhostit.

Důležitou součástí této části WebQuestu jsou relevantní a hlavně funkční odkazy na potřebné Zdroje informací, které mají být použity při práci. Je na autorovi WebQuestu, aby vybral ty nejvhodnější věku žáků uzpůsobené zdroje a průběžně je kontroloval a aktualizoval.

 

Hodnocení

Hodnocení úspěšnosti jednotlivých studentů sestává vždy z několika složek a zásadně se liší od tradičního známkování, které staticky posuzuje pouze splnění úkolu. Hodnocení musí respektovat tu skutečnost, že často každý řešitel dělá něco jiného. Je velmi důležité, aby byla všechna kritéria známa předem a mohla tak od počátku ovlivnit řešení WebQuestu. Je velmi potřebné, aby hodnocení bylo v souladu s výukovými cíly danými vzdělávacím záměrem státu (školský zákon) i školy (RVP). Typicky je hodnocení realizováno většinou formou určitého kreditního systému, který v podobě tabulky definuje modelové formy splnění jednotlivých kritérií a způsob jejich hodnocení. Celkové hodnocení je pak složeno z těchto dílčích položek. V případě skupinové práce bývá hodnocení jednotlivce ovlivněno úspěchem celé skupiny.

 

Závěr

Závěr shrnuje, k čemu mělo řešení WebQuestu dospět, dává podněty k hlubšímu zamyšlení a zafixování nových zkušeností a nastavuje směry možného dalšího postupu v případě zájmu studentů.

 

Metodické pokyny

Tato součást popisu WebQuestu není přístupná studentům. Objevují se zde pokyny autora týkající se způsobu uplatnění ve výuce, tj. cílová skupina, vztah k osnovám a standardům, poznámky ke způsobu výuky dané problematiky, případně doporučený obsah studentských prací.

WebQuest.cz navíc připojuje ke každému WebQuestu i diskuzi, která umožňuje výměnu názorů mezi učiteli daný WebQuest prakticky využívajícími.