Přihlášení učitele
Jméno:
Heslo:

  Vstup studenta
Kód:
Doporučení pro tvorbu WebQuestů

 

volně podle článku - Bernie Dodge : Five Rules for Writing a Great WebQuest, Learning & Leading with Technology, ISTE, May 2001

 

Od svého vzniku v roce 1995, u něhož stál Bernie Dodge společně s Tomem Marchem, byl model WebQuestu uplatněn již ve stovkách vzdělávacích kurzů a školení učitelů po celém světě.

Důvodem tak velkého zájmu je skutečnost, že WebQuest pomáhá strukturovat a vést při práci nejen studenty, ale i učitele. Tento způsob, jak do výuky smysluplně zapojit moderní technologie, zjevně oslovuje velké množství učitelů.

Na Webu dnes najdete celou řadu velmi rozdílných WebQuestů – od jednoduchých dělaných často narychlo jen pro okamžitou potřebu až po složitější opakovaným používáním vylepšovaná zadání. Rozdíly jsou i v kvalitě. Jsou i takové WebQuesty, které se tímto označením honosí neprávem, neboť vůbec neodpovídají danému modelu.

Aby takových případů bylo co nejméně, pokusíme se formulovat pět základních doporučení pro tvorbu WebQuestů.

 

1. Najdi co nejlepší informační zdroje!

Kvalita informačních zdrojů WebQuestu je velmi důležitá. Nejčastěji se samozřejmě jedná o WWW dokumenty. Aby autor WebQuestu našel ty pro svůj záměr skutečně nejlepší materiály, musí dokonale zvládnout vyhledávání, a to jak obecné fulltextové pomocí vyhledávačů jako je Google, tak i specifické v různých specializovaných seznamech – např. v Odkazníku Učitelského spomocníka. Mnohem snazší úkol mají pochopitelně ti učitelé, kteří mohou použít i materiály cizojazyčné. Potřebujete-li trochu pomoci se zlepšením svých vyhledávacích schopností, můžete si přečíst kapitolu Zdroj informací z učebnice Role internetu ve vzdělávání od Bořivoj Brdičky.

V každém případě pak je třeba z nalezených materiálu vybrat vždy jen ty, které jsou vhodné pro danou věkovou skupinu i pro úkol, který se má realizovat.

 

2. Připrav podmínky k práci!

Učitel, který překoná prvních pár let v tomto povolání, je mistrem v organizování. Běžně se dostává do situací, kdy chybí žákům učebnice, atlas nebo něco jiného. Musí tedy umět rozdělit to, co je k dispozici tak, aby všichni dělali něco smysluplného. Přesně to samé platí i o přístupu k počítačům. Zatím jich není k dispozici tolik, aby nepředstavovaly určitý omezující faktor pro realizaci WebQuestů.

Lze si představit několik variant situace, do níž se učitel může dostat. Za ideální pro tento způsob práce lze považovat, jsou-li počítače s přístupem do internetu k dispozici přímo ve třídě, kde se odbývá běžná výuka. Při skupinové práci většinou stačí, aby jeden měla k dispozici každá skupina. Není-li ani to možné, musí se uplatnit organizační schopnosti učitele. Totéž platí i v případě, kdy studenti mohou pracovat s počítači jen ve specializované učebně nebo, lépe, v knihovně. I v tomto případě však musí být v učebně alespoň jeden počítač, na němž je možno ukázat, co se má dělat a je možno prezentovat výsledky.

Realizace úspěšného WebQuestu je taktéž podmíněna vhodným rozdělením úkolů. Velmi častým způsobem je nácvik týmové práce formou tzv. kooperativního učení. Pojďme si alespoň stručně připomenout nejdůležitější znaky kooperativního učení:

·        Pozitivní závislost – zjištění, že bez ostatních členů týmu nelze uspět.

·        Vzájemná podpora – studenti si navzájem pomáhají a povzbuzují se jako by šlo o skutečnou soutěž.

·        Individuální i skupinová zodpovědnost – jasně definované zadání pro celou skupinu i pro každého jednotlivce.

·        Schopnost kooperace – většina dětí (i mnoho dospělých) si potřebuje nejprve schopnosti spolupracovat osvojit.

·        Skupinová práce – diskuze o tom, jak zefektivnit činnost týmu, je součástí procesu.

 

Správný WebQuest má všechny tyto znaky. Dobrý učitel si je vědom toho, že podstatná část vzdělávacích aktivit probíhá mimo počítač při vzájemných výměnách názorů, pomoci, ujasňování postojů. Podpora skupinové práce by proto měla být nedílnou součástí realizace každého WebQuestu.

Jakže by se dala vytvořit optimální vzájemná závislost řešitelů WebQuestu? Jednou z cest je nechat každého pracovat s těmi samými materiály, ale z odlišné perspektivy. Jinou možností je přisoudit každému členu zpracovatelského týmu jinou roli při tvorbě výsledného produktu (archivář, grafik, editor, programátor, mluvčí apod.). Nesmí se však stát, aby některý člen týmu byl nezávislý na výsledku ostatních.

 

3. Zaktivizuj myšlení žáků!

Procházíme obdobím, kdy způsob zkoušení přímo ovlivňuje to, co se ve školách dělá. Přitom již všichni dobře víme, že příští generace budou potřebovat poněkud odlišné kompetence, hlavně schopnost analýzy a syntézy informací. Talentovaný učitel proto musí být schopen plnit oba odlišné cíle zároveň. S WebQuestem to je do značné míry možné. Přestože není primárně určen k memorování faktů, lze pomocí vhodně volené náplně dospět k osvojení značného množství znalostí zcela nenásilnou formou.

Je však třeba si uvědomit, že existuje značné riziko toho, že učitel, který je po léta zvyklý pracovat navyklým způsobem pouze s fakty, bude tvořit WebQuesty, jejichž výstupy budou jako vejce vejci podobné klasickým na souhrn dat orientovaným referátům. Aby bylo jasné, o čem je zde řeč, uveďme si malý příklad. Dejme tomu, že cílem je poznat odlišnosti různých krajů našeho státu. Klasický přístup by mohl vést k tomu, že každý žák vypracuje referát a ten odevzdá učiteli k ohodnocení. Riziko převzetí hotových materiálů bez vlastního zpracování je v tomto případě značné. Pro WebQuest doporučený postup by měl být jiný. Učitel může například pro zpracování této problematiky vytvořit týmy a zadat každému z nich přípravu plánu cesty vícečlenné rodiny po jednom z krajů. V týmu si žáci rozdělí role a každý zpracovává zadání z pohledu jednoho člena rodiny, tj. podle jiných kritérií. Výsledný plán pak musí být zdůvodněným kompromisem beroucím ohled na zájmy všech rodinných příslušníků.

Dlužno dodat, že WebQuest.cz je pouze nástrojem pro přípravu školních aktivit. Umožňuje oba z výše zmíněných přístupů. Je na učiteli, kterou cestu si zvolí.

 

4. Využij všech zdrojů informací!

Internet to nejsou jen WWW stránky s obrázky. Dnes je díky němu možno získat i obrovské množství multimediálních informací, tj. fotografií, zvukových záznamů, video sekvencí – často s vysokým výukovým potenciálem.

Internet dává i jiné možnosti, jak získat informace nebo rovnou užitečnou radu. Existuje celá řada služeb, které poskytují přímo odpovědi na vznesené otázky. Je možno se ptát spolužáků, učitelů, rodičů, … Pro řešení specializovaného WebQuestu lze třeba na omezenou dobu získat ke spolupráci skutečného odborníka z praxe. K těmto účelům může být využita též diskuze, která je na WebQuest.cz součástí každého zadání.

Zdroje vhodných materiálů se nemusí omezit jen na internet. K řešení určitého úkolu může učitel do třídy umístit a dát žákům k dispozici vybrané knihy. Je samozřejmostí využít služeb školní či veřejné knihovny. V nouzi při omezeném přístupu do internetu je možno vhodné materiály pro potřeby žáků předem stáhnout na školní server nebo vytisknout. Opravdový WebQuest však pouze s papírem nikdy nevystačí.

 

5. Zajisti co nejdokonalejší výsledky!

Dokonalý WebQuest žádá po studentech, aby dělali věci, na něž nejsou zvyklí, často na úrovni, která překračuje jejich běžné schopnosti. To není možné bez vhodné atmosféry a zvláštní podpory ze strany učitele. Tato podpora by při práci s WebQuestem měla být vždy přítomna. Rozlišit můžeme tři základní fáze realizace WebQuestu.

Příjem informací. Mezi použitými zdroji informací mohou být i takové, s nimiž se student dosud nesetkal. Pokud není dostatečně připraven, mohou nastat potíže. V podobných případech je třeba do zadání WebQuestu začlenit specializovanou pomoc např. v podobě průvodce pozorováním, typů na dělání rozhovorů, přehledů pojmů apod. (viz Pomocná složka zadání).

Transformace. WebQuest žádá po žákovi, aby transformoval získané informace do nové formy, ne je pouze převyprávěl. Toto může být často zcela nová zkušenost, která se bez zvláštní pomoci nemusí podařit. Jednotlivé případy se dost liší. Obecně se tato pomoc může orientovat např. na realizaci brainstormingu, definování modelu studovaného problému, hledání podobností a rozdílů mezi modely, rozhodování apod.

Příprava výstupu. Běžnou součástí WebQuestu je tvorba určitého výstupu. Ta může být podpořena např. vhodnou šablonou, pravidly pro psaní, vhodnými grafickými či multimediálními doplňky. S takovou pomocí se žáci dostanou dál než bez ní. Časem snad dospějí až k tomu, že podobnou úroveň pracovních výsledků přijmou za vlastní.